Terms and Conditions Boost Bonaire BV

[English Below]

 1. De huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van de opgegeven algemene voorwaarden, basisinstructies en regels aan de andere deelnemers onder zijn/haar boeking.
 2. De huur van een Bike Board en e-Bike Board voor kinderen onder de 16 jaar is enkel toegestaan onder begeleiding van een volwassene en ondertekend door een volwassene. Kinderen toegelaten vanaf 12 jaar.
 3. Gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen voor of tijdens het gebruik van de Bike Board en e-Bike Board is verboden.
 4. Om gebruik te mogen maken van een Bike Board en e-Bike Board dient iedere huurder/participant te kunnen zwemmen, is huurder/participant verplicht een reddingsvest te dragen en mag huurder/participant niet zwanger zijn.
 5. Het gebruik van de Bike Board en e-Bike Board is geheel op eigen risico van de huurder.
 6. De huurder is verantwoordelijk voor de schade aan derden en het gehuurde product van Boost Bonaire BV. 
 7. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de Bike Board en e-Bike Board, de kosten hiervoor zijn ten laste van de huurder.
 8. Boost Bonaire BV is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en voor lichamelijk letsel als gevolg van de Bike Board huur of e-Bike Board huur. 
 9. De huurder dient zich te houden aan de vaarregels binnen het Bonaire National Marine Park. Geef alle andere vaartuigen voorrang, houdt zoveel mogelijk rechts aan, blijf tussen de rode en groene meerboeien tijdens het varen naar de zee, vaar niet in lichtblauw water tenzij men naar of van de kant vaart, vaar niet door het ankergebied van de zeil-, motor- en vissersboten, vaar niet dichtbij vislijnen of visnetten, vaar niet te dicht op het rif/koraal en vaar er niet overheen, gooi geen objecten overboord. 
 10. Het is voor de huurder enkel toegestaan om te varen in het toegestane vaargebied, het is derhalve verboden om te varen: in havens, naar Klein Bonaire, links voorbij Te Amo Beach, nabij een cruiseschip (of andere grote schepen), in het lichtblauwe water en verder uit de kust dan huurder zelf kan zwemmen met een maximum van 100 meter (328 feet). Zie onderstaande afbeelding voor het toegestane vaargebied.
 11. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en behandeld worden door de bevoegde rechtbank van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

English:

 1. The renter is responsible for passing on the provided terms and conditions, basic instructions and rules to the other participants under his/her booking.
 2. The rental of a Bike Board and e-Bike Board for children under the age of 16 is only permitted if accompanied by an adult and signed by an adult. Children allowed from 12 years old.
 3. The use of alcoholic beverages or narcotics before or during the use of the Bike Board and e-Bike Board is prohibited.
 4. To use a Bike Board and e-Bike Board, every renter/participant must be able to swim, renter/participant is obliged to wear a life jacket and renter/participant may not be pregnant.
 5. The use of the Bike Board and e-Bike Board is entirely at the renter's own risk.
 6. The renter is liable for damages to third parties, the costs for this are at the expense of the renter.
 7. The renter is liable for damages or loss of the Bike Board and e-Bike Board, the costs for this are at the expense of the renter.
 8. Boost Bonaire BV is not responsible for loss, theft or damage to personal property and for physical injury as a result of the Bike Board rental or e-Bike Board rental.
 9. The renter must comply with the sailing rules within the Bonaire National Marine Park. Give priority to all other vessels, keep to the right as much as possible, stay between the red and green mooring buoys when cycling to and from the sea, do not cycle in light blue water unless you are cycling to shore, do not cycle through the anchoring area of the sailing-, motor-, and fishing boats, do not cycle close to fishing lines or fishing nets, do not cycle too close to or over the reef/coral, do not throw objects overboard.
 10. The renter is only allowed to sail in the permitted sailing area, it is therefore prohibited to sail: in harbors, to Klein Bonaire, left beyond Te Amo Beach, near a cruiseship (or other big vessels), in the light blue water and further from the coast than the renter can swim to a maximum of 100 meters (328 feet). See the image below for the permitted sailing area.
 11. These terms and conditions are exclusively governed by and interpreted in accordance with the legislation of the public entities of Bonaire, Sint Eustatius and Saba. All disputes arising from or related to these terms and conditions will only be submitted to and handled by the competent court of the public bodies of Bonaire, Sint Eustatius and Saba.

Toegestaan vaargebied (mits in donkerblauw water):

Permitted sailing area (if in dark blue water):